Şartlar ve Koşullar

Üyelik Sözleşmesi (Şartlar ve Koşullar)

İşbu sözleşme ile Bilons E-Ticaret A.Ş.’ ne ait “bilons.com” web sitesi ile telefon/tablet uygulamalarında veya Bilons’un belirlediği iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerden kullanıcıların yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla düzenlenmiştir. Sayın Kullanıcı; üyelik başvurusu, alışveriş veyahut sitenin kullanımı halimde aşağıdaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle “Şartlar ve Kuralları” dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

1) Sözleşmenin Tarafları

İşbu sözleşme;

“bilons.com” ve/veya “Bilons” telefon ve tablet uygulamalarının hak sahibi ve işlemlerini yürüten “İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sokak Quick Tower No:8-10D Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim Bilons E-Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Bilons” olarak anılacaktır) ile

“bilons.com” ve/veya “Bilons” telefon ve tablet uygulamalarını ziyaret eden, alışveriş yapan, kullanan yahut üye olan kullanıcı arasında (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

2) Sözleşmenin Konusu

“bilons.com” intertenet sitesi ve/veya “Bilons” telefon ve tablet uygulamalarının kullanımı ve ziyaretine ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

3) Şartlar ve Kurallar

3.1. “bilons.com” sitesine üye olmak isteyen veya üye olmadan alışveriş yapmak isteyen yahut sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcı; 18 yaşını doldurmuş, hak ve fiil ehliyetine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, üye olurken veya üye olmaksızın “bilons.com” un hizmetlerinden yararlanırken verdiği bilgilerin tamamının doğru olduğunu, bu bilgilerdeki yanlışlık veya gerçeğe aykırılık nedeniyle Bilons’ un bir zarara uğraması halinde bunu derhal nakden ve defaten gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı, üye olarak yahut olmadan sitenin kullanımında aldığı şifreleri bizzat kullanacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, üçüncü kişilerin bilgilerini kullanmayacağını, böyle bir durumda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İzinsiz kullanım nedeniyle Bilons’ un talep, tazminat, dava ve bilcümle hakları saklıdır. Bununla birlikte altın günü etkinliğine katılanlar, üyelikle birlikte altın günü etkinliği kapsamındaki bilgilerin, etkinlik oluşturma sırasında yazılmasına izin verdiklerini, açık rızalarının olduğunu ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.4. “bilons.com” adresinde satışa sunulan ürünlerin fiyatları finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değiştiğinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/a maddesi gereğince cayma hakkı kullanılamaz. Bu nedenle sipariş durumundan bağımsız olarak iptal/iade yapılmamaktadır.

3.5. Satılan ürünlern fiyatları finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değiştiğinden siparişin 3 dakika içinde tamamlanması gerekmektedir. Sipariş 3 dakika içinde tamamlanmadığı takdirde veya kur bilgisinin kesilmesi, süresinde güncellenmemesi ya da sitenin işleyişinde herhangi bir hata olması, teknik bir arızanın doğması, herhangi bir nedenle fiyat ve içerik hatası oluşması hallerinde ve bunlarla da sınırla olmayan hallerde; meydana gelen hatalardan Bilons sorumlu olmayıp, Bilons tarafından hatalı siparişler her zaman iptal edilebilir. Kullanıcı böyle bir halin vukuunda Bilons’a karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. “bilons.com” adresinden verilen siparişlerde Bilons tarafından onay e-postası gönderilene kadar sipariş geçerli olmayacağı gibi, ilgili siparişleri kabul etme veya etmeme hakkı ve yetkisi tek taraflı olarak Bilons’a aittir.

3.7. Bilons, kullanıcının “bilons.com” üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden, teknik arızalar dışında yasal mevzuat kapsamında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte teknik arıza, hata, dış müdahale dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla meydana gelebilecek aksaklıklardan Bilons sorumlu olmadığı gibi, kullanıcı herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

3.8. Kullanıcı, herhangi bir suretle siteye yahut yazılıma müdahale etmeyeceğini, tersine mühendislik yapmayacağını, üçüncü kişilerin bilgi güvenliğini riske atmayacağını, sınırlı sayıda olmamak üzere böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine bu kapsamda kullanıcı, üçüncü kişilerin “bilons.com”’un sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanımını (virüs, trojen vb.) engellememeyi, yavaşlatmamayı, böyle bir fiilin vukuu halinde tüm hukuki ve cezai sorumluğun kendisinde olduğunu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

3.9. Bilons, kullanıcıya ait verileri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında görevli ve yetkili kurumlarla paylaşabilecektir.

3.10. Kullanıcı, sitenin kullanımı sırasında; site kullanım kurallarına ve yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Kullanıcıların “bilons.com” sitesinde paylaşacakları herhangi bir konudaki görüş ve beyanları doğrudan kendi kişisel beyanları olup, kullanıcı bu görüş ve beyanların Bilons’la herhangi bir ilgisi olmadığını peşinen kabul eder. Kullanıcıların beyanları nedeniyle doğabilecek zararlardan görüş ve beyanın sahibi sorumludur, Bilons’a sorumluluk atfedilemez.

3.12. Kullanıcı, yapacağı alış verişlerde kullanacağı paranın kendisine ait olduğunu, kendi adına işlem yaptığını kabul ve beyan eder.

3.13. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Site içi hesaptan hesaba transfer, organizasyon ve altın günü ürün ve hizmetleri müstesna.

3.14. “bilons.com” internet sitesinin tüm yazılımı, tasarımı, marka, patent, logo, metin ve görselleri vb. içeriğin tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Bilons E-Ticaret Anonim Şirketi’ ne aittir. Bunlar Bilons’ un izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz, kullanılamaz. İlgili haklar ulusal ve uluslararası kanunlar kapsamında korunmaktadır.

3.15. Bilons, “bilons.com”un virüs ve benzeri kötü amaçla yazılımlardan korunması ve yazılımın ve verilerin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, tam güvenlik için kullanıcının da, kendi kötü amaçlı virüs ve yazılımlardan korunma sistemini tedarik etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kullanıcı, kendi korunma tedbirlerini aldığını, “bilons.com” u ziyareti sırasında kendi siteminde yaşayabileceği yazılmsal/donanımsal tüm hata ve sorunlar ile bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

3.16. Kullanıcı, “bilons.com” internet sitesinde Anayasa ve kanunlara, kamu düzenine, genel ahlaka ve Türk toplum yapısına aykırı

3.17. Kullanıcı, yasal mevzuat gereğince veya diğer kullanıcılar/üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Bilons’un kendisine ait ticari, kişisel, gizli vb. bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Bilons’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil herhangi bir hak talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18. Kullanıcı, Bilons’ un “bilons.com” üzerinden yahut diğer anlaşmalı iş ortaklıkları üzerinden gerçekleştireceği her türlü etkinlik, kampanya ve çekiliş kapsamında, bunlara katılmaya hak kazanan kullanıcıların, üyelik bilgilerini etkinlik, kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Bilons’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.19. Bilons internet sitesinin ziyareti sırasında, sitenin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi daha etkin bir kullanıma imkan tanınması amacıyla ve yasal mevzuat kapsamında kullanıcıların siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, setinin kullanımı sırasında erişilen ürünler, sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi, ne süre ile ziyaret edildiği gibi bir takım bilgileri toplayabilir, işleyebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanabilir, kullanıcı bu nedenle Bilons’tan herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.20. Bilons, “bilons.com”’un içeriğini, yazılımını, tasarımını, ürünlerini, kullanıcıya sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman “bilons.com”da kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına sahip olup, kullanıcı tüm bu hususları okuyup, anlayıp, gayrikabili rücu kabul etmiştir.

3.21. Bilons, işbu sözleşmenin tamamını ya da bir kısmını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ya da ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm uygulamaya geçer ve tüm kullanıcılar için hüküm ifade eder.

3.22. Bilons, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden veya yazılım ve verilerine gelebilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu olmayacağı/tutulmayacağı gibi, kullanıcı, “bilons.com”un kullanılması nedeniyle uğrayabileceği herhangi bir zarar dolayısıyla Bilons’tan tazminat talep etmemeyi gayrikabili rücu peşinen kabul etmiştir.

3.23. Kullanıcı, işbu sözleşmedeki kurallar ve şartlardan birini dahi ihlal etmesi halinde; herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Bilons, üyelik sözleşmesini sürekli ya da süresiz; askıya alabilir, feshedebilir, sitenin kullanımını engelleyebilir, verilen hizmetlerin tamamını durdurabilir. Kullanıcı böyle bir durumun vukuunda Bilons’tan tazminat dahil her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte kullanıcının ihlalinden dolayı Bilons’un herhangi bir zarara uğraması halinde şikayet, talep ve dava hakları saklıdır.

3.24. Kullanıcı, siteyi ziyaret, yahut ürün satın alması veya üyelik sonrası herhangi bir zaman diliminde Bilons tarafından, bildirilen e-mail adresine bilgilendirme maili veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajı atılabileceğini ya da aranabileceğini kabul etmiş sayılır.

4) Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Bilons’ a ait tüm bilgisayar kayıtları ile ticari defter, kayıt ve belgelerinin taraflar arasındaki uyuşmazlık açısından münhasır delil kabul edildiğini, işbu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesine uygun şekilde delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5) Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, kullanıcının üyeliğini iptal etmesi ile veya üyeliğin Bilons tarafından iptal edilmesi ile feshedilmiş sayılır. Kullanıcının sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlali halinde Bilons sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6) Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeye ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7) Tebligat

Kullanıcı işbu sözleşmenin imzası sırasında bildirdiği adresi ile e-mail adresinin yapılacak her türlü bildirim için kullandığı adresi olduğunu, bu adresin değişmesi halinde 3 gün içinde Bilons’a bildireceğini, bu adreslere yapılan bildirim, ihbar yahut ihtarların ulaştığı tarihin ertesi günü (1 gün sonra) tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.